TULETKO KUULLUKSI® Esimiehen vuorovaikutustaidot
Kokoamme valmennuspäivistä, päivien välillä tapahtuvasta työstä ja henkilökohtaisesta valmennuksesta tilanteeseenne sopivan kokonaisuuden
Lue lisää
TULETKO KUULLUKSI® - Vuorovaikutustaidot muutoksessa
Valmennuskokonaisuus jossa huomioidaan erityisesti muutostilanteissa tarvittavat vuorovaikutustaidot
Lue lisää
TULETKO KUULLUKSI® Kehityskeskustelu valmennus
Paremmalla vuorovaikutuksella kehityskeskusteluista tulee merkityksellisä kaikille osapuolille
Lue lisää
Previous
Next

VALMENNUSTEN SISÄLLÖT

Vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa

Vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa näyttää nyt korostuvan monestakin syystä. Monessa organisaatiossa näkyy rakennemuutos, joka tuo mukanaan sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Entiset johtamisen mallit eivät enää toimikaan. Digitalisaatio tehostaa toimintaa ja muuttaa työnkuvia. Kaiken tämän keskellä ihmisten motivaatiota, työilmapiiriä ja yrityksen arvojen mukaista kulttuuria kannattaa erityisesti vaalia. Johdolla ja esimiehillä on tässä keskeinen rooli.

Arvostava kuuntelu

Kun työntekijä tulee kuulluksi, hän kokee arvostusta, työskentelee motivoituneemmin ja on sitoutuneempi yritykseen. Aito kohtaaminen on valinta joka palkitsee. Kuuntelu on taito, jota voi kehittää harjoittelemalla, kokemuksista oppimalla ja omaa toimintaa muuttamalla.

Onnistumisten jakaminen

Asiakkaalta saadun kiitoksen jakaminen työyhteisössä tai työkaverin kiittäminen rakentaa luottamusta ja tsemppaa yhdessä tekemiseen. Hyvinvoiva yhteisö vaikutta myönteisesti myös sidosryhmiin. Pienillä sanoilla tai eleillä voi olla arvaamattoman suuri vaikutus yksittäisen ihmisen ja koko työyhteisön hyvinvointiin.

Vaikuttava palaute

On tärkeää, että jokainen saa palautetta työstään. Ihmiset haluavat vahvistusta kyvykkyydelleen, ja sille että he tekevät oikeita asioita. Sanoilla on merkitystä. Kun vuorovaikutus toimii, niin tilaisuuksia kannustavan palautteen antamiseen avautuu luontevasti. Nämä tilanteet kannattaa käyttää hyväksi. Luottamuksen ja yhdessä tekemisen ilmapiirissä arvostetaan myös korjaavaa palautetta.

Haastavat tilanteet ja puheeksi otto

Haastavia tilanteita on jokaisessa työyhteisössä. Arvostuksen ja luottamuksen ilmapiirissä uskalletaan puhua myös mokista ja haasteista. Tilanteisiin valmistautumisella ja harjoittelulla on suuri merkitys vuorovaikutuksen onnistumiselle. On myös hyvä kysyä itseltä, mikä on puheeksi ottamisen merkitys työntekijälle, työyhteisölle ja itselle? Puheeksi ottaminen on vastuullista esimiestoimintaa.

Vaikuttavuutta esimieskeskusteluihin

Olipa esimieskeskustelujen käytäntö millainen tahansa, jakamaton aika esimiehen ja työntekijän välillä on aina arvokasta. Esimies voi vaikuttaa keskustelun onnistumiseen hyvällä valmistautumisella ja kehittämällä keskeisiä vuorovaikutustaitoja kuten kuuntelu, palautteen antaminen ja kannustavien tavoitteiden yhteinen sopiminen. Vuorovaikutuksen lisääminen kaikessa tekemisessä lisää avoimuutta ja luottamusta – tällainen ilmapiiri puolestaan luo edellytykset onnistuneille esimieskeskusteluille.

Myönteisen kulttuurin vahvistaminen

Kulttuurin muodostavat organisaation jaetut asenteet, arvot, uskomukset, toimintatavat, tavoitteet ja käytännöt. Kun työyhteisöön kohdistuu muutospaineita, myönteisen kulttuurin vahvistamisen merkitys korostuu. Kulttuuriset piirteet ovat opittu, eivät periytyvä asia – joten niitä voi muuttaa.

Kuuntele, motivoi ja aktivoi

Meillä on esimiehenä omat luontaiset vahvuutemme; joku on hyvä kuuntelija, toinen taas haluaa saada asiat tehokkaasti eteenpäin, kolmas on taitava tekemään kysymyksiä, ja auttaa näin keskustelukumppania löytämään ratkaisuja. Kaikkia näitä rooleja tarvitaan, ja niihin liittyviä taitoja voi opetella. Liikkuminen keskustelun aikana eri rooleissa osoittaa arvostusta, auttaa löytämään ratkaisuja ja saa asiat tapahtumaan.

Monikulttuurisuus vahvuutena

Oman kulttuurin erityispiirteiden huomioiminen työyhteisössä lisää yksilön arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Monikulttuurisuuden oivaltaminen rikkaudeksi tarkoittaa mielestämme sitä, että yhteisö oppii käyttämään hyväksi niitä ominaisuuksia, tapaa hahmottaa maailmaa, näkökulmia, ajattelua ja kysymyksenasetteluja, joita meille vieraasta kulttuurista tuleva henkilö tuo mukanaan. Ei mielestämme niinkään, mitä perinteisesti ajatellaan, kuinka sopeutetaan ja sopeudutaan.