Esihenkilön vuorovaikutustaidot -valmennusohjelma

Käytännönläheinen valmennus, jossa opetellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Ohjelma koostuu ryhmävalmennuksista ja niiden välillä tapahtuvasta omaan työhön soveltamisesta. Ryhmävalmennuksissa esihenkilöt harjoittelevat käytännön tilanteisiin sovellettavia ratkaisukeskeisiä menetelmiä pari- ja ryhmätehtävien avulla. Kokemusten jakaminen ja itsereflektio aidoista työpaikan vuorovaikutustilanteista antaa varmuutta ja tukee oppimista.

Valmennuksen kesto

Kunkin lähivalmennuksen kesto on 3,5 tuntia. Suunnittelemme valmennusohjelman aina ryhmän tarpeiden mukaan. Valmennuskertojen määrä on tyypillisesti kahdesta neljään noin kuukauden väliajoin. Näin valmennusten välille jää riittävästi aikaa omaan työhön soveltamiseen. 

Kenelle valmennus soveltuu?

Ohjelma soveltuu hyvin kaikille johtamis- ja esihenkilötyötä tekeville toimialasta riippumatta!

Mitä vuorovaikutustaitoja valmennus kehittää?

Hinta

Hinta alkaen 5,500 Euroa + Alv. (2 lähivalmennusta ja välitehtävät). Lopullinen hinta muodostuu valmennuskertojen ja sisällön mukaan. Ryhmän koko 10 – 30 henkeä.

Esihenkilön vuorovaikutustaidot - etätyöpajasarja

Tässä valmennusohjelmassa esihenkilöt oppivat työssään tarvittavia vuorovaikutustaitoja aidossa etäympäristössä. Valmennusohjelma koostuu työpajoista ja niiden välillä tapahtuvasta omaan työhön soveltamisesta. Työpajojen teemat voidaan valita joustavasti esihenkilöiden tarpeiden mukaan. Työpajoissa jaamme tietoa ratkaisukeskeisestä vuorovaikutuksesta ja teemme pari- ja ryhmäharjoituksia . Työpajojen välillä osallistujat soveltavat taitojaan omassa työssään ja näin näkevät uusien toimintatapojensa välittömät myönteiset vaikutukset.

Valmennuksen kesto

Kunkin työpajan kesto on 2 tuntia. Suunnittelemme valmennusohjelman aina ryhmän tarpeiden mukaan. Työpajojen määrä on tyypillisesti kahdesta neljään noin kuukauden väliajoin. Näin valmennusten välille jää riittävästi aikaa omaan työhön soveltamiseen. 

Kenelle valmennus soveltuu?

Ohjelma soveltuu hyvin kaikille johtamis- ja esihenkilötyötä tekeville toimialasta riippumatta!

Mitä vuorovaikutustaitoja valmennus kehittää?

Hinta

Hinta alkaen 3,500 Euroa + Alv. (2 työpajaa ja välitehtävät). Lopullinen hinta muodostuu valmennuskertojen ja sisällön mukaan. Ryhmän koko 10 – 25 henkeä.

"Konkreettinen ja hyvä valmennus, joka antoi selkeitä työkaluja itseluottamusta keskustelujen pitämiseen ja hyvän toimintamallin yritykselle."
Timo "Sir Lintsi" Linnamäki
Ravintoloitsija, Ravintolat: Muru, Pastis, Ultima ja Sue Ellen

Valmennuspäiviin ja työpajoihin valittavat vuorovaikutusteemat

Sekä lähivalmennusten että etätyöpajojen teemat valitaan aina osallistujien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kukin valmennuskerta voi sisältää 1 – 3 teemaa. Katso teemojen kuvaukset alla olevasta koosteesta.

Kun työntekijä tulee kuulluksi, hän kokee arvostusta, työskentelee motivoituneemmin ja on sitoutuneempi yritykseen. Aito kohtaaminen on valinta joka palkitsee. Kuuntelu on taito, jota voi kehittää harjoittelemalla, kokemuksista oppimalla ja omaa toimintaa muuttamalla.

Asiakkaalta saadun kiitoksen jakaminen työyhteisössä tai työkaverin kiittäminen rakentaa luottamusta ja tsemppaa yhdessä tekemiseen. Hyvinvoiva yhteisö vaikutta myönteisesti myös sidosryhmiin. Pienillä sanoilla tai eleillä voi olla arvaamattoman suuri vaikutus yksittäisen ihmisen ja koko työyhteisön hyvinvointiin.

On tärkeää, että jokainen saa palautetta työstään. Ihmiset haluavat vahvistusta kyvykkyydelleen, ja sille että he tekevät oikeita asioita. Sanoilla on merkitystä. Kun vuorovaikutus toimii, niin tilaisuuksia kannustavan palautteen antamiseen avautuu luontevasti. Nämä tilanteet kannattaa käyttää hyväksi. Luottamuksen ja yhdessä tekemisen ilmapiirissä arvostetaan myös korjaavaa palautetta.

Oikeankokoiset tavoitteet motivoivat ja johtavat toimintaan. Tavoitteen tulee olla konkreettinen, saavutettavissa ja aikaan sidoksissa. Kun ihmiset pääsevät itse määrittelemään tavoitteensa, niin niihin myös sitoudutaan. Esimiehen tehtävä on toimia tiiminsä valmentajana ja auttaa ihmisiä konkretisoimaan yksilölliset tavoitteensa, jotka palvelevat sekä heitä itseään että työyhteisöä. Valmennusohjelmassa esihenkilöt saavat tähän konkreettsia ratkaisukeskeisä työkaluja. 

Haastavia tilanteita on jokaisessa työyhteisössä. Arvostuksen ja luottamuksen ilmapiirissä uskalletaan puhua myös mokista ja haasteista. Tilanteisiin valmistautumisella ja harjoittelulla on suuri merkitys vuorovaikutuksen onnistumiselle. On myös hyvä kysyä itseltä, mikä on puheeksi ottamisen merkitys työntekijälle, työyhteisölle ja itselle? Puheeksi ottaminen on vastuullista esimiestoimintaa.

Meillä on esimiehenä omat luontaiset vahvuutemme; joku on hyvä kuuntelija, toinen taas haluaa saada asiat tehokkaasti eteenpäin, kolmas on taitava tekemään kysymyksiä, ja auttaa näin keskustelukumppania löytämään ratkaisuja. Kaikkia näitä rooleja tarvitaan, ja niihin liittyviä taitoja voi opetella. Liikkuminen keskustelun aikana eri rooleissa osoittaa arvostusta, auttaa löytämään ratkaisuja ja saa asiat tapahtumaan.

"Ota yhteyttä niin suunnitellaan valmennusohjelma joka palvelee juuri teidän tarpeitanne"